หีันักศึกษา หีันักศึกษา มะเร็งหลอดอาหารอัตราการรอดตายส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลา 5 ปี เป็นร้อยละเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จะอยู่รอดและมีชีวิตอยู่ได้ถึง 5 ปี มะเร็งบางชนิดในการวัดออกไปถึงสิบปี แต่ขณะนี้นักวิจัยใช้ระยะเวลา 5 ปีเป็นพื้นฐานของพวกเขา
การดื่มเพื่อรักษามะเร็ง

Advertisements